Spoločnosť Euro Play & Invest s.r.o. je platcom DPH podľa § 7. Všetky ceny tovaru uvedené na našej internetovej stránke sú konečné uvádzané v Eurách (€).  

Objednávanie tovaru

Vyplnenie a odoslanie objednávky je chápané ako záväzná objednávka. Dodávateľ FUN- SHOP zastúpená spoločnosťou Euro Play & Invest s.r.o.(www.fun-shop.sk) sa zaväzuje doručiť tovar zákazníkovi v požadovanom množstve  a zákazník sa zaväzuje dodaný prevziať a uhradiť dodávateľovi cenu.

Po vyplnení objednávky príde na zákazníkom zadanú mailovú adresu email, ktorý potvrdí prijatie jeho objednávky. V prípade, že obchod www.fun-shop.sk nebude z akýchkoľvek dôvodov schopný splniť zákazníkovu objednávku alebo časť jeho objednávky (napr. objednaný tovar nebude dostupný z dôvodu vypredanosti), okamžite ho budeme mailom alebo telefonicky kontaktovať a dohodneme sa s ním na ďalšom postupe. Hneď ako sa bude zákazníkom objednaný tovar expedovať (tovar, ktorý si objednal mu bude od nás zaslaný), bude o tom informovaný správou, ktorá mu bude zaslaná na jeho emailovú adresu.V prípade akýchkoľvek problémov vzniknutých po odoslaní zásielky nás môže zákazník kontaktovať telefonicky na čísle 421 905 788 868 , prípadne  emailom na adrese: obchod@fun-shop.sk .

Špecifiká osobných údajov a ich ochranu upravuje samostatný dokument  spracovania a ochrany osobných údajov na webovej stránke e-shopu Ochrana osobných údajov.

Ceny

Všetky ceny v internovom obchode fun-shop.sk sú uvádzané v € (EUR) a sú konečné. Euro Play & Invest s.r.o ručí svojim zákazníkom za dodržanie ceny tovaru v čase objednávky, čo znamená, že v prípade ak sa zvýši cena v období medzi vykonaním objednávky a expedíciou tovaru zákazníkovi, tovar objednaný zákazníkom mu doručíme v cenách platných v deň objednávky.

Súčasťou odoslanej objednávky je aj faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list a daňový, ale aj reklamačný doklad.

Špecifické podmienky súvisiace s predajom zábavnej pyrotechniky!!!

Kupujúci svojou registráciou na stránke www.fun-shop.sk potvrdzuje svoju plnoletosť a oprávnenie nadobúdať a používať pyrotechnické predmety podľa § 9 Vyhlášky Slovenského banského úradu č. 536 Zb. o pyrotechnických výrobkov v znení neskorších predpisov.

Pyrotechnické predmety triedy I. a podtriedy T0 smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 15 rokov.
Pyrotechnické predmety triedy II. a podtriedy T1 smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.
Pyrotechnické predmety kategórie F I. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 15 rokov.
Pyrotechnické predmety kategórie F II. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.
Pyrotechnické predmety kategórie F III. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 21 rokov.

Pyrotechnické predmety tried II. a III. a podtriedy T1 sa nesmú používať najmä v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a pri športových podujatiach.

Všetky objednávky na ohňostroje a pyrotechniku kategorie F 2,3 sa môžu objednať prostredníctvom e-shopu s OSOBNÝM PREVZATÍM v kamennej predajni FUN-SHOP, objednávka pyrotechniky kategórie F1 prostredníctvom e-shopu vám bude zaslaná listovou zásielkou alebo kuriérom ako poistený balík do vlastných rúk na identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia a pod.) zadané v objednávke, preto balík nebude odovzdaný inej osobe (rodinnému príslušníkovi a pod.) než na koho meno a dátum narodenia bol balík odoslaný, myslite na to pri zadávaní údajov pre doručenie.

Obmedzenie predaja Zábavnej pyrotechniky!

25. júna 2018 vstúpilo do platnosti usmernenie zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách , ktorý obmedzuje voľný predaj zábavnej pyrotechniky  a tiež jej použitie a to od 1.9.2018.

Tento zákon pozastavuje voľný predaj zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3. Od 1.9. 2018 si už zábavnú pyrotechniku nebudete môcť voľne nakúpiť, ako tomu bolo doteraz.

Nákup zábavnej pyrotechniky v období od 1.1. – 31.11. bude možný až po písomnom súhlase obce, v ktorej bude ohňostroj prebiehať.

Národná rada Slovenskej republiky 25. júna schválila doplnenie zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, v ktorom obmedzuje predaj a to na konkrétne obdobie. Zábavnú pyrotechniku si od 1.9.2018 môžete voľne zakúpiť len od 1.12. – 31.12 kategórie F2 a F3.
A tiež je zakázaný samoobslužný predaj, to znamená, že zákazník si nebude môcť zobrať výrobok sám z regála, ale bude musieť byť medzi ním a pyrotechnikou zábrana a zodpovedná obsluha. Tiež tento výrobok budete musieť zaplatiť hneď po jeho prevzatí. Naša prevádzka FUN SHOP tento bod zákona dodržiava od začiatku otvorenia 18.11.2014 a uvítame jeho podporu v zákone.
Toto obmedzenie platí pre: rímske sviece, fontány, kompaktný ohňostroj (ohňostroje), rakety.

Petardy sú samostatná kategória a ich predaj je povolený len 4 dni v roku a to od 28-31.12. Rovnako sa toto omedzenie vzťahuje k všetkým ostatným podobným druhom zábavnej pyrotechniky, ktorým prvoradým efektom je hluk.

Voľné použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3  je možné len počas Silvestra – od 31.12 – 1.1. (2 dni). Mimo tohto obdobia od 2.1 do 30.12. toho istého roku je pre použitie zábavnej pyrotechniky potrebný súhlas obce.

Zmenu legislatívy zákona nájdete nižšie:

z 25. júna 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 52 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Samoobslužný predaj pyrotechnických výrobkov podľa odseku 3 je zakázaný; zaplatenie za tieto výrobky musí nasledovať bezprostredne po ich odovzdaní spotrebiteľovi.21a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

  1. § 52 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, a to petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy je možné predávať spotrebiteľovi21a) len v období od 28. decembra do 31. decembra kalendárneho roka. Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní v rozsahu, v akom obec udelila súhlas na použitie týchto pyrotechnických výrobkov podľa § 53 ods. 5.

(11) Predávať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 okrem pyrotechnických výrobkov podľa odseku 10 spotrebiteľovi21a) možno len od 1. decembra do 31. decembra kalendárneho roka.“.

  1. V § 53 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „nad rámec obmedzenia podľa odseku 3“.

  1. 53 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(4) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas  na  použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím a obsahovať:

  1. a) meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,

  2. b) dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.

(5) Obec vydá súhlas podľa odseku 4 alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí podľa odseku 4, vyzve obec na doplnenie žiadosti alebo žiadosť zamietne. Súhlas obce na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa odseku 4 oprávňuje:

  1. a) žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka,

  2. b) osobu podľa § 52 ods. 9 na predaj pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 1. januára do 27. decembra príslušného kalendárneho roka.“.

  3. V § 86 sa za slová „§ 42 ods. 3,“ vkladajú slová „§ 53 ods. 4 a 5,“.

  1. V § 80 ods. 1 sa na konci dopĺňa písmeno d), ktoré znie:

„d) poruší ustanovenia § 53 ods. 3 a 4.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

prezident  Slovenskej republiky

predseda Národnej rady Slovenskej republiky

predseda vlády Slovenskej republiky

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame formou listovej zásielky alebo balíka podľa vykonanej úhrady, buď doporučene (tovar zaplatený predfaktúrou), alebo formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti. O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať e-mailom na adresu, ktorú uviedol pri tvorení svojej objednávky. V prípade, že tovar, ktorý si zákazník objednal nebol dodaný, kontaktujte nás prosím (telefonicky - 421 905 788 868  alebo e-mailom na obchod@fun-shop.sk), následne sa pokúsime odhaliť chybu a dohodneme sa so zákazníkom na ďalšom postupe.

V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru

Dodacie lehoty

Dodacia lehota sa pohybuje od 3 do 5 pracovných dní. Dodacia lehota celej objednávky je závislá od dostupnosti produktu s najdlhšou dodacou dobou. Dodacia lehota je čas od vytvorenia objednávky po predanie balíku pošte alebo kuriérovi  - doručenie prostredníctvom kuriéra 24 hodín. Presná dodacia doba závisí od dostupnosti tovaru u dodávateľa. Ak si objednáte tovar, ktorý dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite Vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom).

Informácie o spôsobe platby:

V našom internetovom obchode môže zákazník zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi: 

Dobierka

Zákazník zaplatí za tovar pri doručení a prevzatí tovaru.

Bezhotovostná platba

Zákazník zaplatí za tovar vopred bezhotovostným spôsobom na základe vystavenej zálohovej faktúry, ktorá mu bude doručená e-mailom na adresu, ktorú uvedie pri objednávke. Tovar bude odoslaný po pripísaní platby na účet.

Stornovanie objednávky

Pokiaľ si zákazník praje zrušiť svoju objednávku, prosíme ho aby nás kontaktoval (telefonicky, mailom), čo najskôr. Storno objednávky je možné dovtedy, pokiaľ objednaný tovar nebude expedovaný ( Zákazník vždy obdrží informačný mail o tom, že jeho tovar mu bol zaslaný).

Vyhradzujeme si právo stornovať objednávku v prípade, že zákazníkovi nebudeme schopný dodať objednaný tovar v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. Obdobne si toto právo uplatníme v prípade, že zákazník nesprávne vyplní údaje potrebné k doručeniu zásielky. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ bola objednávka už zaplatená, peniaze budú vrátené na účet zákazníka do 15 dní.

Neprevzatie objednávky

Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. 

     Alternatívne riešenie sporov- spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom,ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa  domnieva,že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania,spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.  ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Vrátenie tovaru a záverečné ustanovenie

Tovar zakúpený v internetovom obchode fun-shop.sk je možné do 7 dní od prevzatia vrátiť bez udania dôvodu spolu s daňovým dokladom (doručeným s objednaným tovarom) na adresu:

FUN-SHOP Kapitulská 15, 974 01 Banská BystricaToto právo vyplýva zo § 3,4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.).

Pokiaľ bol vrátený tovar už zaplatený, peniaze budú zákazníkovi vrátené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona najneskôr do 15 dní po obdržaní vráteného tovaru formou podľa vzájomnej dohody.

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Na vzťahy neupravené týmito  obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 102/20154 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.