Zákazník je oprávnený reklamovať dodaný tovar v lehote 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia zákazníkom na adrese uvedenej v kontaktoch (na rovnakú adresu je zákazník oprávnený zasielať aj prípadné sťažnosti). Počas tejto doby FUN-SHOP- kamenný obchod, spoločnosť Euro Play&Invest s.r.o. odstráni všetky reklamované chyby, nedostatky a závady bezplatne. V prípade ak odstránenie závady nie je vzhľadom na povahu chyby, závady alebo nedostatku možné, zákazník má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy a následné vrátenie kúpnej ceny resp. na zníženie kúpnej ceny.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, závady, nedostatky a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebenia, nesprávneho používania zo strany zákazníka.
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

  1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie").
  2. „Predávajúci" je obchodná spoločnosť Euro Play&Invest s.r.o., so sídlom Poľná ulica 638/21, Selce, 976 11, IČO 47038411, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, odd. Sro., vložka číslo 23769/S.
  3. „Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Záručné podmienky

  1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
  2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.
  3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.
  4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

  1. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.
  2. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
  3. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

4. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu najvhodnejšie riešenie reklamácie.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.6.2015. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

ZÁRUKA

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 • V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
 • Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  a)nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo súčastí tovaru,
  b)neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, 
  c)uplynutím záručnej doby tovaru,
  d)mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  e)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  f)neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  g)poškodením spôsobeným používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  j)neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci,
  k)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

Záručné listy

Doklad o prevzatí tovaru spolu s elektronicky zaslaným daňovým dokladom slúžia ako záručný list. Daňový doklad (faktúru) obdržíte spolu s dodaním tovaru.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@fun-shop.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Reklamačné oddelenie

 FUN-SHOP, Kapitulská 15, 974 01, Banská Bystrica (po-pia 9:00-17:00) tel. 0905 788 868


 

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica 974 01
tel: 048/4124969, e-mail: bb@soi.sk